دفترچه اطلاع رسانی

در زیر میتوانید دفترچه اطلاع رسانی در مورد روند رسیدگی به پرونده پناهندگی را دانلود کنید. در این دفترچه اطلاعاتی‌ در مورد روند رسیدگی و همچنین آدرس‌های مهم را به زبان مادری خود میابید. این دفترچه جهت راهنمایی اولیه تهیه شده و در صورت نیاز مستقیما با اتوبوس اطلاع رسانی تماس بگیرید