مشاوره

هر روز بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دفتر ما واقع در خیابان  گوته ۵۳ مشاوره ارائه میشود. هر کسی‌ که نیاز به مشاوره دارد میتواند در طول ساعت کاری ما بدون تعیین وقت قبلی‌ به ما مراجعه نماید. در طول این زمان ما تلفنی هم مشاوره میدهیم. متاسفانه ما در دفتر فقط به زبانهای انگلیسی‌ آلمانی‌ و ترکی‌ مشاوره میدهیم. برای بقیه زبانها لطفا باخود مترجم بیاورید

تلفن: 08912390096

مشاوره ما خصوصا در مورد موارد زیر می‌باشد

روند رسیدگی به پرونده پناهندگی. لطفا جهت آمادسازی برای اینترویو به اتوبوس اطلاع رسانی مراجعه کنید

جواب رد از اداره مهاجرت

پروسه دابلین

دیپرتی

کار   Ausbildung

امکان تهیه پاسپورت

و البته شما میتوانید در موارد دیگر هم به ما مراجعه کنید

اگر مترجم نمیتوانید با خود بیاورید لطفا با اتوبوس اطلاع رسانی تماس حاصل کنید

علاوه بر ساعت کاریمان میتوانیم در موارد زیر به شما وقت مجزا بدهیم

اقدام خانواده (لطفا به آدرس ایمیل زیر جهت تعیین وقت تماس بگیرید)

  • info[at]muenchner-fluechtlingsrat.de

برسی‌ مدارک برای جستجوی خانه. در این مورد با آدرس زیر تماس حاصل کنید

  • wohnen[at]muenchner-fluechtlingsrat.de